SOSYAL ÇALIŞMA MATRİKSİ 

Sosyal Çalışma Matriksi Nedir?

Bağımlılık tıbbi ve psikolojik olduğu kadar sosyal bir sorun. Bağımlıların sosyal ihtiyaçları ve sosyal hizmetin görev alanları göz önüne alındığında, daha somut bir çalışma alanı oluşturulması gerekliliğine varılmıştır. Bu amaçla, literatür ve deneyimlerin ışığında bir yapı oluşturulmuş ve buna Sosyal Çalışma Matriksi (SÇM) adı verilmiştir. Matriks “birçok şeyi bir arada tutan” anlamını taşır. Bağımlılık gibi karmaşık bir sosyal sorundaki tüm alanları bir araya getirebileceğini düşündüğümüz için, bu kavram seçilmiştir.

Sosyal Çalışma Matriksi, daha çok durumu saptayan ve yol gösteren bir araç olarak planlandığı için niceliksel değerlendirme yapmaktan uzaktır. Niceliksel değerlendirme, geliştirdiğimiz Sosyal Risk İndeksi (SORİ) ile yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın…

Neden Sosyal Çalışma Matriksi?

Sosyal hizmetin daha belirgin bir alanda çalışmasını sağlamak için SÇM geliştirilmiştir. Hedefler şunlardır:

Doğru değerlendirme yapmak
Bağımlının sosyal risk ve ihtiyaçlarını kapsamlı ama hedeflere yönelik olarak saptamak. Çok bilgi toplamak yerine, durum saptaması yapmak ve hedeflere ulaşmak için gerekli net bilgilere ulaşmak hedeflenmektedir.

Daha somut hedefler koymak
Ulaşılabilir, net ve değerlendirilebilir hedefler oluşturmak. Böylece hedefe giden yolun aşamalarının netleştirilmesi ve performansın da somut olarak değerlendirilebilmesi hedeflenmektedir.

Standardizasyonu sağlamak
Kurumlar ve kişiler arası uygulamaların karşılaştırılabilmesini, kurum ve kişilerin aynı dili konuşabilmesini sağlamak hedeflenmektedir. Böylece hizmetin sürekliliği de sağlanabilecektir.

Sosyal Çalışma Matriksinin içeriği

Bağımlılıkta Sosyal Çalışma Matriksi 6 risk ve ihtiyaç alanından oluşmaktadır. Bunlar:
1.    Değerlendirme
2.    Sosyal katılımı sağlama
3.    Sosyal ihtiyaçları karşılama 
4.    Sosyal düzenleme
5.    Danışmanlık
6.    Kurumsal işbirliği

Risk ve ihtiyaç alanları farklı sayıda riskler içermektedir. Risk ve ihtiyaçların oluşturduğu Sosyal Çalışma Matriksi şemasını görmek için tıklayın

Her risk ve ihtiyacın tanımı ve gerekli girişimleri görmek için tıklayın

Hazırlanan Sosyal Çalışma Matriksi, yapılan bir çalıştay ile tartışılmış ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya bağımlılık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar katılmıştır.

Son haline getirilen Sosyal Çalışma Matriksi; farklı olgulara uygulanmış ve test edilmiştir. Uygulama formu ve bir uygulama örneği görmek için tıklayın